එළඹෙන සතියේ කෝප් කමිටුවට කැඳවන ආයතන නම් කරයි

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයන සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සිදු කර ඇති  විශේෂ  විගණන වාර්තාව අවධානයට ලක් කිරීම සදහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය  ලබන…

Continue Readingඑළඹෙන සතියේ කෝප් කමිටුවට කැඳවන ආයතන නම් කරයි