ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරියන් ගේ කුසලතා වර්ධනය සඳහා පැවැත්වූ නේවාසික වැඩමුළුව – 02

කෙටි කාලයකදී මාතෘකාවකට අනුව කතා කිරීම,  මාධ්‍ය හමුවක් හැසිරවීම, මාධ්‍ය හමුවකට මාධ්‍යවේදීන්ට ආරාධනා කිරීම, මාධ්‍ය නිවේදනයක් සකස් කිරීම, කැමරාවකට මුහුණ දීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයට අදාල සමාජයේ පවතින ප්‍රශ්න හඳුනා ගැනීම …

Continue Readingප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරියන් ගේ කුසලතා වර්ධනය සඳහා පැවැත්වූ නේවාසික වැඩමුළුව – 02