අර්බුද අඳුරේ සිට එළියට දකින්න මෙහෙම පුළුවන් ද?

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වන විට වර්ධනය වී ඇති දේශපාලන වාතාවරණය පිළිබඳව කෙටි විමර්ශණයක් කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව මෙම ලිපිය සම්පාදනය කරනු ලබන අතර එමගින් පවතින දේශපාලන කෙසේ කියවාගත යුතුද යන්න…

Continue Readingඅර්බුද අඳුරේ සිට එළියට දකින්න මෙහෙම පුළුවන් ද?