පීසීආර් (PCR) පරීක්ෂණ වාර්තා ඇත්තටම නිවැරදිද..?

පීසීආර් (PCR) පරීක්ෂණයකදී හෝ වෙනත් ඕනෑම වෛද්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණයකදී එම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මඟින් අපේක්ෂිත ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථා එළඹිය හැකි වුවද විධිමත් පරිදි පවත්වා ගන්නා රසායනාගාරයකින් වැරදි වාර්තා නිකුත්…

Continue Readingපීසීආර් (PCR) පරීක්ෂණ වාර්තා ඇත්තටම නිවැරදිද..?