ஜனாதிபதி தேர்வு எவ்வாறு நடைபெறும்? ஜனாதிபதி தேர்தல் சட்டம் என்ன சொல்கின்றது?

1981ஆம் ஆண்டு 02ஆம் இலக்க ஜனாதிபதி தேர்தல்கள் (சிறப்பேற்பாடுகள்) சட்டத்துக்கு  அமைய ஜனாதிபதிப் பதவி வெற்றிடமாகும் சந்தர்ப்பத்தில் ஜனாதிபதி ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை. --- அரசியலமைப்பின் 38வது சரத்தின் (1) உப சரத்துக்கு அமைய ஜனாதிபதிப் பதவி வெற்றிடமாகும் சந்தர்ப்பத்தில் அரசியலமைப்பின்…

Continue Readingஜனாதிபதி தேர்வு எவ்வாறு நடைபெறும்? ஜனாதிபதி தேர்தல் சட்டம் என்ன சொல்கின்றது?