’13’ முழுமையாக அமுலாகும் உறுதிமொழி ’21’ இல் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்!

21ஆவது திருத்த சட்டத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கவேண்டுமானால் 13 ஆவது திருத்த சட்டத்திற்குள் இருக்கும் அதிகாரங்களை முழுமையாக பரவலாக்கவேண்டும் என்ற திருத்தம் 21அவது திருத்த சட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்படவேண்டும் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன்…

Continue Reading’13’ முழுமையாக அமுலாகும் உறுதிமொழி ’21’ இல் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்!

’13’ முழுமையாக அமுலாகும் உறுதிமொழி ’21’ இல் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்!

21ஆவது திருத்த சட்டத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவு வழங்கவேண்டுமானால் 13 ஆவது திருத்த சட்டத்திற்குள் இருக்கும் அதிகாரங்களை முழுமையாக பரவலாக்கவேண்டும் என்ற திருத்தம் 21அவது திருத்த சட்டத்திற்குள் உள்வாங்கப்படவேண்டும் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன்…

Continue Reading’13’ முழுமையாக அமுலாகும் உறுதிமொழி ’21’ இல் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்!