රජයේ සේවකයින්ට සිකුරාදා නිවාඩු දීමට අදාල චක්‍ර ලේඛනය නිකුත් කෙරේ.

පවතින ඉන්ධන අර්බූධය සඳහා පියවරක් ලෙස රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා නිවාඩු ලබා දීමට අදාළ චක්‍රෙල්ඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත්කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මාස 3ක කාලයක් සඳහා නිවසේ සිට ගෙවත්තේ ආහාර…

Continue Readingරජයේ සේවකයින්ට සිකුරාදා නිවාඩු දීමට අදාල චක්‍ර ලේඛනය නිකුත් කෙරේ.