21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව

One Text Initiative ආයතනය මගින් පවත්වනු ලැබූ ' 21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යොජනාව' සම්බන්ධයෙන් විද්වත් සාකච්ඡාවක් ඊයේ (2022.06.01) දිනයේ දී කොළඹ 05, ජානකී හෝටලයේ දී පැවැත්විනි. මෙම සාකච්ඡාව සඳහා සම්පත් දායකයකයින් ලෙස…

Continue Reading21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව