ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ජපානයේ සහය

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා හමුවීම සඳහා 2022 මැයි 27 වැනි දින  ජපාන දූත මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධානී කට්සුකී කොටාරෝ මහතා පැමිණි අතර එහිදී ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු, දේශීය…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා ජපානයේ සහය