කොරෝනා උවදුර මැඩපැවැත්වීම සදහා සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයෙන් යෝජනාවක්

මේ වන විට රටේ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය මැඩලීම සඳහා වන යෝජනාවලියක් සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති සහ හිටපු කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් ඉදිරිපත්…

Continue Readingකොරෝනා උවදුර මැඩපැවැත්වීම සදහා සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයෙන් යෝජනාවක්