ලංකාවේ ජීවත් වන ‘වනඅලි 6000 කළමනාකරණයට’ නව විසදුම් යෝජනාවලියක්

රටේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් සියයට 14ක් වනාන්තර ලෙස තවමත් සුරැකිව පවති. ඒ අතරින් වන සතුන්ට වෙන් වුණු වන රක්ෂිතවලට ජනතාවගෙන් සිද්ධ වී ඇති බලපෑම අල්ප බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එය…

Continue Readingලංකාවේ ජීවත් වන ‘වනඅලි 6000 කළමනාකරණයට’ නව විසදුම් යෝජනාවලියක්