ඇන්තනී නිහාල් ෆොන්සේකා මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයට ඇන්තනී නිහාල් ෆොන්සේකා මහතා පත් කිරීමට  පාර්ලිමේන්තු සභාව සිය එකඟතාවය පළ කර අති බවට වාර්තා වේ. මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ කථානායක ගරු මහින්ද යාපා…

Continue Readingඇන්තනී නිහාල් ෆොන්සේකා මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයට