‘ළමා මානසික අපයෝජනය’ දෙමාපියන්ගේ අයිතියක් ද..?

ඔයා කරපු ඔක්කොම දඟ වැඩ මම තාත්තා ආවා ම කියන්නම්. තාත්තා ඔයාට හොඳ දඬුවමක් දෙයි,” යන වැකිය, දඟ දරුවන් මෙල්ල කිරීම සඳහා මව්වරුන් නිරන්තරයෙන් භාවිත කරන උපක්‍රමයක් බව රහසක් නොවේ.…

Continue Reading‘ළමා මානසික අපයෝජනය’ දෙමාපියන්ගේ අයිතියක් ද..?