‘ගෝ ටා ගෝ ගම’ – අගමැති කාර්යාලය සබැඳියාවක්

'ගෝ ටා ගෝ ගම'  අරගල කරුවන් සමග සම්බන්ධ වී ඔවුන්ගේ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සහ ඔවුන්ගේ අදහස් සහ යෝජනා ලබා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ලබා දීම සඳහා වැඩ සටහනත් ආරම්භ වී තිබෙනවා. අරගලකරුවන්ට…

Continue Reading‘ගෝ ටා ගෝ ගම’ – අගමැති කාර්යාලය සබැඳියාවක්