වත්මන් ආර්ථික අර්බූදය සම්බන්ධව වගකිව යුතු නිළධාරීන්ට පරීක්ෂනයක්

වත්මන් ආර්ථික අර්බූදය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නමුත් එම වගකීම් පැහැර හරින ලද නිළධාරීන් ඇතුළු සියලු දෙනා සම්බන්ධව පරීක්ෂනයක් පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවක් පිහිටුවීමට කෝප් කමිටුවෙන් නිර්දේශ කර තිබෙනවා.ඒ 2022.05.25…

Continue Readingවත්මන් ආර්ථික අර්බූදය සම්බන්ධව වගකිව යුතු නිළධාරීන්ට පරීක්ෂනයක්