ජපන් සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නැවැත්වීම පිටුපස ඇති රහස් ජපන් මාධ්‍ය හෙලිකරයි (වීඩියෝ)

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන තදබදයට විසඳුම් ලෙස කොළඹ හා තදාසන්න නගර කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජපාන රජයේ මූල්‍ය ආයෝජනයන් මත ද්වීපාර්ශවික ගිවිසුමක් යටතේ අරඹා තිබූ කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය වත්මන් රජය විසින් පසුගියදා…

Continue Readingජපන් සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නැවැත්වීම පිටුපස ඇති රහස් ජපන් මාධ්‍ය හෙලිකරයි (වීඩියෝ)