පිච්චමල් වසන්තයෙන් නාමල් වසන්තයකට නොයෑමට නම්…

ජනතාව විසින් දේශපාලනයෙන් වියුක්තව ජීවත් වීමට කෙතරම් උත්සහගනු ලැබුවද එය සාර්ථක නොවන්නේ ජීවත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියල්ල තීරණය කිරීම දේශපාලනය මත රඳා පවතින නිසයි.ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට උද්ගතවී ඇති තත්වයද කියා පානු…

Continue Readingපිච්චමල් වසන්තයෙන් නාමල් වසන්තයකට නොයෑමට නම්…