ඒකාධිපතිත්වය හා ව්‍යවස්ථාව, අරාජික තත්ත්වයකය

රට හසුවී තිබෙන්නේ අරාජිකත්වයේ සුළි සුළියකටය. ඒකාධිපති අපේක්ෂා ඇතත්, ඒවාට අරාජකත්වයේ සුළි සුළිය යටපත් කරගෙන ඉස්මතුවීමේ හැකියාවක් නැත. රට ගිල ගනිමින් තිබෙන අරාජකත්වය විසින් තිබෙන සීමිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සේ ම ඒකාධිපති…

Continue Readingඒකාධිපතිත්වය හා ව්‍යවස්ථාව, අරාජික තත්ත්වයකය