ඉන්දියානු සාගර කලාපීය භූදේශපාලනික තත්ත්වයන් අධ්‍යයනය කරමින් පර්‍යේෂණ ග්‍රන්ථයක්

ඉන්දියානු සාගර කලාපීය භූදේශපාලනික තත්ත්වයන් අධ්‍යයනය කරමින් One-Text Initiative ආයතනය විසින් සම්පාදනය කරන ලද පර්‍යේෂණ ග්‍රන්ථය 2022.03.15 වන දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය ජයනාත් කොළඹගේ මහතා…

Continue Readingඉන්දියානු සාගර කලාපීය භූදේශපාලනික තත්ත්වයන් අධ්‍යයනය කරමින් පර්‍යේෂණ ග්‍රන්ථයක්