අප්‍රේල් 11 න් පසු අර්බුදය අවසන්ද?

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එළඹෙන අප්‍රේල් මස මුලදිම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සහ ලෝක බැංකුව සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකාවට යාමට නියමිත අතර අදාළ…

Continue Readingඅප්‍රේල් 11 න් පසු අර්බුදය අවසන්ද?

අප්‍රේල් 11 න් පසු අර්බුදය අවසන්ද?

මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එළඹෙන අප්‍රේල් මස මුලදිම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සහ ලෝක බැංකුව සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකාවට යාමට නියමිත අතර අදාළ…

Continue Readingඅප්‍රේල් 11 න් පසු අර්බුදය අවසන්ද?