පසුගිය ජනාධිපතිවරණය වංචාවක්ද?

නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු, අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිසම, එහි සභාපතිනිය ඇතුළු එහි සමාජිකයන්ද, මැතිවරණ කොමිසම ද, එහි හිටපු සභාපති හා සාමාජිකයින්ද වගඋත්තරකරුවන් කරමින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන පෙත්සමට ඇතුළත් කථාව ශ්‍රී ලංකා…

Continue Readingපසුගිය ජනාධිපතිවරණය වංචාවක්ද?

පසුගිය ජනාධිපතිවරණය වංචාවක්ද?

නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු, අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිසම, එහි සභාපතිනිය ඇතුළු එහි සමාජිකයන්ද, මැතිවරණ කොමිසම ද, එහි හිටපු සභාපති හා සාමාජිකයින්ද වගඋත්තරකරුවන් කරමින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන පෙත්සමට ඇතුළත් කථාව ශ්‍රී ලංකා…

Continue Readingපසුගිය ජනාධිපතිවරණය වංචාවක්ද?