ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද C 190 සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු රෝහිනී කුමාරි විජේරත්න මැතිතුමිය විසින් 2022.03.08 දින පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන අවස්ථාවේදී ජාත්‍යාන්තර කම්කරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද C 190 සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රමාදයට…

Continue Readingජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද C 190 සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයට

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද C 190 සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු රෝහිනී කුමාරි විජේරත්න මැතිතුමිය විසින් 2022.03.08 දින පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන අවස්ථාවේදී ජාත්‍යාන්තර කම්කරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද C 190 සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රමාදයට…

Continue Readingජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය අනුමත කරන ලද C 190 සම්මුතිය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයට