මහ බැංකුවේ අට වැදෑරුම් යෝජනාවලිය.

රට මේවන විට මුහුණූ දී සිටින ආර්ථික අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් යෝජනා 08ක් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇත. කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීම උදෙස ශ්‍රී ලංකා…

Continue Readingමහ බැංකුවේ අට වැදෑරුම් යෝජනාවලිය.

මහ බැංකුවේ අට වැදෑරුම් යෝජනාවලිය.

රට මේවන විට මුහුණූ දී සිටින ආර්ථික අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් යෝජනා 08ක් රජයට ඉදිරිපත් කර ඇත. කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීම උදෙස ශ්‍රී ලංකා…

Continue Readingමහ බැංකුවේ අට වැදෑරුම් යෝජනාවලිය.