ඩොලර් අර්බුදය සහ විදේශ සංචිත

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග මෙරටට ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීම වෙනුවට කොන්දේසි තුනක් යටතේ ආනයනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ 600කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මෙරටට ආනයනය කිරීම සීමා කරමින්…

Continue Readingඩොලර් අර්බුදය සහ විදේශ සංචිත

ඩොලර් අර්බුදය සහ විදේශ සංචිත

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග මෙරටට ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීම වෙනුවට කොන්දේසි තුනක් යටතේ ආනයනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ 600කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මෙරටට ආනයනය කිරීම සීමා කරමින්…

Continue Readingඩොලර් අර්බුදය සහ විදේශ සංචිත