අඳුරෙන් එළියට යන්න මගක්.

මෙවර කිවිදා දැක්ම ලියන්නට වී තිබෙන්නේ රටේ වෙන කවරදාටවත් නැති තරම්සංකීර්ණ ගැටලු ගණනාවක් මතු වී තිබෙන අවස්ථාවකය.  ඉතාමත් සරළව කිවහොත්ඩොලර් හිඟය නිසා මතු වූ බරපතළ ප්‍රශ්න ගණනාවක්ම මුළු රටම බරපතළ…

Continue Readingඅඳුරෙන් එළියට යන්න මගක්.

අඳුරෙන් එළියට යන්න මගක්.

මෙවර කිවිදා දැක්ම ලියන්නට වී තිබෙන්නේ රටේ වෙන කවරදාටවත් නැති තරම්සංකීර්ණ ගැටලු ගණනාවක් මතු වී තිබෙන අවස්ථාවකය.  ඉතාමත් සරළව කිවහොත්ඩොලර් හිඟය නිසා මතු වූ බරපතළ ප්‍රශ්න ගණනාවක්ම මුළු රටම බරපතළ…

Continue Readingඅඳුරෙන් එළියට යන්න මගක්.