ශ්‍රීලංකාව බරපතළ අස්ථාවර වීමේ අර්බුදයක – IMF

උසුලා ගන්නට බැරි තරම් ණය බරකට ශ්‍රී ලංකාව යටවී තිබෙන බවට අනතුරු අඟවන ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍යායතනයක් රට අස්ථාවර වීම වැලැක්වීම සඳහා බදු සහන අත් හිටුවා, මුදල් අච්චු ගැසීම නවත්වා, ඩොලරයේ…

Continue Readingශ්‍රීලංකාව බරපතළ අස්ථාවර වීමේ අර්බුදයක – IMF

ශ්‍රීලංකාව බරපතළ අස්ථාවර වීමේ අර්බුදයක – IMF

උසුලා ගන්නට බැරි තරම් ණය බරකට ශ්‍රී ලංකාව යටවී තිබෙන බවට අනතුරු අඟවන ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම මුල්‍යායතනයක් රට අස්ථාවර වීම වැලැක්වීම සඳහා බදු සහන අත් හිටුවා, මුදල් අච්චු ගැසීම නවත්වා, ඩොලරයේ…

Continue Readingශ්‍රීලංකාව බරපතළ අස්ථාවර වීමේ අර්බුදයක – IMF