අපේ මව්බිම යළිත් ගොඩ නැගිය හැකිද?

ලෝකයා හමුවේ රටත් ජනතාවත් ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වයට පත්ව ඇති අවස්ථාවක, නැවත නැවතත් අප හඬ නගා පවසන්නේ යුක්රේන ජාතිකයින් මෙන් අත්වැල් බැඳගෙන ජාතික සමගි වැඩපිළිවෙලකට එක්වන ලෙසයි.  ඉන්ධන හා විදුලි අර්බුදය…

Continue Readingඅපේ මව්බිම යළිත් ගොඩ නැගිය හැකිද?

අපේ මව්බිම යළිත් ගොඩ නැගිය හැකිද?

ලෝකයා හමුවේ රටත් ජනතාවත් ඉතාමත්ම අසරණ තත්ත්වයට පත්ව ඇති අවස්ථාවක, නැවත නැවතත් අප හඬ නගා පවසන්නේ යුක්රේන ජාතිකයින් මෙන් අත්වැල් බැඳගෙන ජාතික සමගි වැඩපිළිවෙලකට එක්වන ලෙසයි.  ඉන්ධන හා විදුලි අර්බුදය…

Continue Readingඅපේ මව්බිම යළිත් ගොඩ නැගිය හැකිද?