පළාත් පාලනය ගැන මන්ත්‍රීවරියන් 362 කට පුහුණුවක්.

රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සමඟ එක්ව OTI ආයතනය DEMO Finland මූල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පළාත් පාලන ආයතන සභික මන්ත්‍රීවරියන් සඳහා…

Continue Readingපළාත් පාලනය ගැන මන්ත්‍රීවරියන් 362 කට පුහුණුවක්.