පළාත් සභා රැක ගැනීම සඳහා වූ එතෙර වෙසෙන ලාංකික සමූහය.

ලංකාවේ පළාත් සභා ක්‍රමය පිළිබඳ දෙමළ බස වහරන ජනතාව තුළ මේ වෙන විටත් ඉතා ප්‍රබල මතභේදයක් නිර්මාණය කොට ඇති බව අප පිළිගත යුතුය. එනම් එක් පාර්ශවයක් විසින් මෙම පළාත් සභා…

Continue Readingපළාත් සභා රැක ගැනීම සඳහා වූ එතෙර වෙසෙන ලාංකික සමූහය.

පළාත් සභා රැක ගැනීම සඳහා වූ එතෙර වෙසෙන ලාංකික සමූහය.

ලංකාවේ පළාත් සභා ක්‍රමය පිළිබඳ දෙමළ බස වහරන ජනතාව තුළ මේ වෙන විටත් ඉතා ප්‍රබල මතභේදයක් නිර්මාණය කොට ඇති බව අප පිළිගත යුතුය. එනම් එක් පාර්ශවයක් විසින් මෙම පළාත් සභා…

Continue Readingපළාත් සභා රැක ගැනීම සඳහා වූ එතෙර වෙසෙන ලාංකික සමූහය.