මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ නිර්දේශ සහ ඉදිරිය

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිචෙල් බෂලේ විසින් ඉදිරිපත්  කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබද වාර්තාව මෙරට තුළ සිදුවන උල්ලංඝනයන් ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි. පෙබරවාරි 28…

Continue Readingමානව හිමිකම් සැසිවාරයේ නිර්දේශ සහ ඉදිරිය

මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ නිර්දේශ සහ ඉදිරිය

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිචෙල් බෂලේ විසින් ඉදිරිපත්  කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් පිළිබද වාර්තාව මෙරට තුළ සිදුවන උල්ලංඝනයන් ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල පළ කරයි. පෙබරවාරි 28…

Continue Readingමානව හිමිකම් සැසිවාරයේ නිර්දේශ සහ ඉදිරිය