මුලින්ම කුමන මැතිවරණයක්ද?

ඉක්මනින් ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා, මහ නගර සභා යන පළාත් පාලන ආයතන සඳහා මැතිවරණය පැවැත්වීමට රජය බලාපොරොත්තු වන බව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ හරහා රජයට ලැබී…

Continue Readingමුලින්ම කුමන මැතිවරණයක්ද?

මුලින්ම කුමන මැතිවරණයක්ද?

ඉක්මනින් ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා, මහ නගර සභා යන පළාත් පාලන ආයතන සඳහා මැතිවරණය පැවැත්වීමට රජය බලාපොරොත්තු වන බව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායක, අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ හරහා රජයට ලැබී…

Continue Readingමුලින්ම කුමන මැතිවරණයක්ද?