සර්ද..? සාර්ද..?

“මම දේශපාලන පක්ෂවලට මහත් සේ ආදරය කරමි. මක්නිසාදයත් අපට ඉතිරි වී ඇති දේශපාලනය කතා නොකරන එකම ස්ථාන එය වන නිසාය.” ඔස්කාර් වයිල්ඞ් මේ මොහොතේ ලංකාවේ දේශපාලනය යනු උමතු රෝගියෙක් බඳුය.…

Continue Readingසර්ද..? සාර්ද..?