ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සහ එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරය.

ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී ඔවුන් හා ත්‍රස්තවාදය අතර පැහැදිලි සබඳතාවක් දකින්නට නැත්නම් ඔවුනට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේ කෙටි මාර්ගයක් ලෙස ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යොදා නොගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ…

Continue Readingත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සහ එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරය.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සහ එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරය.

ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී ඔවුන් හා ත්‍රස්තවාදය අතර පැහැදිලි සබඳතාවක් දකින්නට නැත්නම් ඔවුනට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේ කෙටි මාර්ගයක් ලෙස ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යොදා නොගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ…

Continue Readingත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සහ එ.ජා. මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරය.