‘கலப்பு முறையில் தேர்தல்’ – தெரிவுக்குழுவில் இணக்கம்

தேர்தல் முறை மாற்றம் தொடர்பில் ஆராய்ந்து, பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவின்  அறிக்கை விரைவில் முன்வைக்கப்படவுள்ளது.    இந்தத் தகவலை சபை முதலவரும், மேற்படி தெரிவுக்குழுவின் தலைவருமான அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.  மேற்படி அறிக்கை வெளியான பின்னர் உள்ளாட்சிமன்றத்…

Continue Reading‘கலப்பு முறையில் தேர்தல்’ – தெரிவுக்குழுவில் இணக்கம்

‘கலப்பு முறையில் தேர்தல்’ – தெரிவுக்குழுவில் இணக்கம்

தேர்தல் முறை மாற்றம் தொடர்பில் ஆராய்ந்து, பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்றத் தெரிவுக்குழுவின்  அறிக்கை விரைவில் முன்வைக்கப்படவுள்ளது.    இந்தத் தகவலை சபை முதலவரும், மேற்படி தெரிவுக்குழுவின் தலைவருமான அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.  மேற்படி அறிக்கை வெளியான பின்னர் உள்ளாட்சிமன்றத்…

Continue Reading‘கலப்பு முறையில் தேர்தல்’ – தெரிவுக்குழுவில் இணக்கம்