මැනලද පුතේ පොල් ගත්තේ අපි එකල..

ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන බෝග ත්‍රිත්වයෙන් එකක් වන්නේ පොල් ය. නමුත් අවාසනාවට වර්තමානයේදී පොල් නිෂ්පාදනය විශ්වාස කළ නොහැකි ආකාරයේ පහළ මට්ටමක තිබෙන බව අප සියල්ලෝම දනිමු. ඊට බලපෑ හේතු බොහෝය. දේශීය…

Continue Readingමැනලද පුතේ පොල් ගත්තේ අපි එකල..