පෞද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂණ නීතියෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සීමා වැටේද?

තොරතුරු රහසේ තබා නොගෙන හෙළිදරව් කරන්නාවූ යුගයක, 2016 තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත සම්මත කොට, ශ්‍රී ලංකාව එම යුගයට දායක වීමේ ප්‍රතිඥාව දෙනු ලැබීය. එසේ තිබියදී ඉකුත්දා අගමැතිවරයා විසින් තොරතුරු ආරක්‍ෂා…

Continue Readingපෞද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂණ නීතියෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සීමා වැටේද?

පෞද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂණ නීතියෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සීමා වැටේද?

තොරතුරු රහසේ තබා නොගෙන හෙළිදරව් කරන්නාවූ යුගයක, 2016 තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත සම්මත කොට, ශ්‍රී ලංකාව එම යුගයට දායක වීමේ ප්‍රතිඥාව දෙනු ලැබීය. එසේ තිබියදී ඉකුත්දා අගමැතිවරයා විසින් තොරතුරු ආරක්‍ෂා…

Continue Readingපෞද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂණ නීතියෙන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට සීමා වැටේද?