නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය බෙදාහැරීමක්

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ එළිදක්වන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මඟින් දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය බලය බෙදාහැරීමක් අන්තර්ගත වනු ඇති බව විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා ඉන්දියාවේ…

Continue Readingනව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය බෙදාහැරීමක්

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය බෙදාහැරීමක්

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ එළිදක්වන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මඟින් දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය බලය බෙදාහැරීමක් අන්තර්ගත වනු ඇති බව විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා ඉන්දියාවේ…

Continue Readingනව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බලය බෙදාහැරීමක්