නීතිපතිවරයාගේ සැබෑ බලතල මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ පාලකයින් සිය පාලනය පවත්වාගෙන යාම පිණිස විවිධ ජනකොටස් සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ වරින්වර බිය පතුරවන බව මානව හිමිකම් නීතිවේදිනී එර්මීසා ටීගල් පවසයි. ජාතික, ආගම්, කුල වශයෙන් නොබෙදී මිනිසා, මිනිසා…

Continue Readingනීතිපතිවරයාගේ සැබෑ බලතල මොනවාද?

නීතිපතිවරයාගේ සැබෑ බලතල මොනවාද?

ශ්‍රී ලංකාවේ පාලකයින් සිය පාලනය පවත්වාගෙන යාම පිණිස විවිධ ජනකොටස් සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ වරින්වර බිය පතුරවන බව මානව හිමිකම් නීතිවේදිනී එර්මීසා ටීගල් පවසයි. ජාතික, ආගම්, කුල වශයෙන් නොබෙදී මිනිසා, මිනිසා…

Continue Readingනීතිපතිවරයාගේ සැබෑ බලතල මොනවාද?