දේශපාලනයට සංස්කෘතික මුහුණුවරක්.

මෑතක දී සිසුවෙක් අපූරු ප්‍රශ්නයක් ඇසුවේ ය. ප්‍රගතිශීලී, වඩාත් අනාගතවාදී සහ අලු‍ත් දේශපාලන ව්‍යාපාර පසුපසට තල්ලු‍ වී පැරණි ප්‍රභූ කල්ලි සහ වැඩවසම් කණ්ඩායම් ම ඉදිරියට විත් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කුමන සාධක නිසා ද? යනු…

Continue Readingදේශපාලනයට සංස්කෘතික මුහුණුවරක්.

දේශපාලනයට සංස්කෘතික මුහුණුවරක්.

මෑතක දී සිසුවෙක් අපූරු ප්‍රශ්නයක් ඇසුවේ ය. ප්‍රගතිශීලී, වඩාත් අනාගතවාදී සහ අලු‍ත් දේශපාලන ව්‍යාපාර පසුපසට තල්ලු‍ වී පැරණි ප්‍රභූ කල්ලි සහ වැඩවසම් කණ්ඩායම් ම ඉදිරියට විත් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කුමන සාධක නිසා ද? යනු…

Continue Readingදේශපාලනයට සංස්කෘතික මුහුණුවරක්.