වසර 43 කට පසු ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කෙරේ.

ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත (PTA) වසර 43 කට පසුව සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ප්‍රජාව වෙත පවසා තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර සම්මතයන්ට සහ වඩාත් හොඳම…

Continue Readingවසර 43 කට පසු ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කෙරේ.