රටේ සැබෑ ප්‍රශ්නය ව්‍යවස්ථාවද? ආර්ථිකයද?

අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගැන අදහස යළිත් පැන නැගී ඇත. දශක ගණනක් එකම මාතෘකාව වරින්වර මතුවෙමින් තිබේ. ව්‍යවස්ථාව අවශ්‍ය දේශපාලනඥයන්ටය. එකිනෙකට වෙනස් මතවල සිටින දේශපාලන පක්ෂ, තමන්ට පමණක් ගැළපෙන ව්‍යවස්ථා ගැන සිහින…

Continue Readingරටේ සැබෑ ප්‍රශ්නය ව්‍යවස්ථාවද? ආර්ථිකයද?