පළමුව රටේ මූලික ප්‍රශ්න ගැන කතිකාවක් ඇතිකර ගත යුතුයි.

උද්ගතව ඇති බොහෝ අර්බුදවලට හේතුව ආණ්ඩුවේ අඥාන ක්‍රියාකලාපයයි. කොවිඩ් වසංගතය නිසා රටේ ආර්ථිකයට යම් බලපෑමක් වූ බව අප පිළිගත යුතුය. එහෙත් එය එකම හේතුව යැයි කිව නොහැකිය. සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන…

Continue Readingපළමුව රටේ මූලික ප්‍රශ්න ගැන කතිකාවක් ඇතිකර ගත යුතුයි.