සුජීවා චන්ද්‍රසිරි මහත්මිය

මගේ පවුල දේශපාලනිකව ගොඩක් ක‍්‍රියාකාරී පවුලක්. මගේ පියාගේ පියා සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වී සිටියා. මගේ තාත්තාත් ස්වාධීනව තරඟ වැදුණා 1972 පාර්ලිමේන්තු අතුරු මැතිවරණයේදී. මගේ පියා දෙවරක් ප‍්‍රාදේශිය සභාවට තේරී…

Continue Readingසුජීවා චන්ද්‍රසිරි මහත්මිය