මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙළහි ප්‍රගතිය ඉතා ඉහළයි.

මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගෙනයන වැඩපිළිවෙළ ඉතා ඉහළ ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන බව එක්සත් රාජධානියේ දකුණු ආසියාව සහ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය පිළිබඳ අමාත්‍ය තාරික් අහමඩ් සාමිවරයා (Lord Tariq Ahmad) පවසයි.  තවදුරටත්…

Continue Readingමානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙළහි ප්‍රගතිය ඉතා ඉහළයි.