සරල බහුතරයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසිරවිය හැකියි.

අද අපේ රටේ හැම තැනකින්ම අසන්නට ලැබෙන්නේ ‘බල්ලාට ගිය’ මේ කතාවය. එනම් මෙරට මිනිසුන්ගෙන් බහුතරයකගේ මුවින් මේ වන විට මෙම කතාව නිරන්තරයෙන් ඇසෙයි. අද අපේ රටේදී වර්තමානයේ උද්ගතව ඇති ශෝචනීය…

Continue Readingසරල බහුතරයෙන් පාර්ලිමේන්තුව විසිරවිය හැකියි.