20 වැනි සංශෝධනයේ පේළි 32ක් සහ වගන්ති 51ක් සංශෝධනය කරලා

20 වන සංශෝධනය පිළිබඳ නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සංශෝධන 83 ක් ඉදිරිපත් කර ඇත.  පිටු 67 ක සංශෝධනයට, තවත් සංශෝධන 83 ක් ඇතුළත් කිරීම ම මේ ලියවිල්ලේ දුර්වලතාව පෙන්වන්නකි.   දැන් 20…

Continue Reading20 වැනි සංශෝධනයේ පේළි 32ක් සහ වගන්ති 51ක් සංශෝධනය කරලා