යු. සඳමාලි

මට දේශපාලනයට පිවිසීමට කිසිම කැමැත්තක් තිබුනේ නැහැහේතුව මාගේ පියාගේ දේශපාලන කටයුතු නිසා (කාර්යබහුල වීම) මගේ මව පියා අතහැර ගියා. එහෙත් මාගේ පියා මාත් මාගේ මල්ලිලා තුන්දෙනාත් රැකබලා ගනිමින් ඉමහත්සමාජ මෙහෙවරක්…

Continue Readingයු. සඳමාලි