ජනපතිගේ ගුග්ලි පන්දුවට කෙසේ ගැසිය යුතුද?

-කේ. සංජීව- 2024 යනු දේශපාලනයට තීරණාත්මක අවුරුද්දක් ය. ඒ 2024 අග ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවිය යුතු නිසා ය. 2024 වර්ෂයේ මැයි මාසය වනවිට ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවිය යුතුය. මේ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා…

Continue Readingජනපතිගේ ගුග්ලි පන්දුවට කෙසේ ගැසිය යුතුද?