කාබනික පොහොර ආනයනය නොකරන බව කෘෂිකර්ම ඇමති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

රසායනික පොහොර තහනම් කිරීමේ තීරණය හමුවේ කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීමට රජයට කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධාරණය කළා.

Leave a Reply