නැගෙනහිර සහ බටහිර පර්යන්ත ගැන කැබිනට්ටුවේ අවසන් තීරණය.

නැගෙනහිර සහ බටහිර පර්යන්ත ගැන කැබිනට්ටුවේ අවසන් තීරණය.

Leave a Reply